"Världen börjar med barnen"  - Maria Montessori

Montessoripedagogiken bygger på barnets inre livskraft och lust att lära. Barnet behöver få utvecklas på sin nivå och efter egen förmåga. Vi anser att varje barn är unikt. Eftersom alla barn utvecklas i olika takt är det lärarens roll att följa barnet och anpassa verksamhetens innehåll därefter.

Maria Montessori lade grunden till pedagogiken genom observationer och forskning. Idag är pedagogiken spridd över hela världen.

När du kommer in på en Montessoriförskola märker du snabbt att miljön är  anpassad efter barnen. Möbler som bord och stolar är i barnens höjd och material och redskap finns tillgängliga.

Vi låter barnen utveckla sin koncentration och sitt fokus genom att skapa gynnsamma förutsättningar för detta. Det gör vi bl.a genom att dela upp barngruppen i små gruppen, värna om en lugn miljö och att arbeta aktivt med barnen hur de själva kan hjälpa varandra med arbetsro. Att arbeta med koncentration är en bra förberedelse inför skolan och något som många upplever som en skillnad till vår fördel från en förskola med "traditionell förskolepedagogik".

Barnen har en stor frihet att välja vad de vill göra inom vissa ramar. Lärarens roll är att guida och bedöma  vad som passar.

När du kommer in på en Montessoriförskola kommer du troligtvis också märka att barnen i gruppen arbetar och leker med olika saker. Någon kanske pusslar, en liten grupp sitter och sjunger på en matta, något barn målar i ateljen och några barn ägnar sig kanske åt avancerade matematiska övningar.

Inom pedagogiken är det viktigt att barnen får möjlighet att succesivt lära känna sig själv, vad man väljer och föredrar och har intresse för. Det skapar en grund för självständighet i det fortsatta livet.

Viktiga ledord är respekt och hänsyn. Respekt och hänsyn för det enskilda och gemensamma, för våra olikheter och olika behov samt respekt för den gemensamma miljön.

 

Montessoripedagogikens främsta kännetecken:

  • Den visar alltid respekt för barnet och för den aktivitet som barnet visar intresse för.
  • Ta tillvara på barnets unika inlärningsförmåga.
  • Eftersom barn lär sig med hela kroppen måste barnet få möjlighet att utvecklas på alla plan, både motoriskt, emotionellt, socialt och intellektuellt.
  • Barn lär sig bäst genom att vara aktiva och få använda alla sina sinnen genom att få beröra saker med sina händer och göra egna erfarenheter.
  • Läraren intoducerar och barnet kan utifrån det välja vad det vill göra. Inlärningen blir mer framgångsrikt för barnet när de kan välja något av eget intresse.
  • Det ska vara en väl förberedd miljö så att barnet mår bra, kan utveckla sitt självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli stimulerad och kunskapsbehovet tillfredsställt.
  • Lärarens roll är att följa barnet.
  • Visa hänsyn för allt levande och omtanke om vår miljö.

Läs gärna mer om pedagogiken på Montessoriförbundets hemsida här